AQuaRiAnS

Giảm Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Có Lợi Ích Gì?

1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%, trừ trường hợp quy định tại  https://kiemtoancalico.com/thue-thu-nhap-doanh-nghiep  2 điều này và Ðiều thirteen của luật này.
Permalink Send private email hạch toán tài khoản 821 ca 
March 24th, 2020 3:40pm

This topic is archived. No further replies will be accepted.

Other recent topics Other recent topics