AQuaRiAnS

http://12bittrade.com/data/profile.php?id=251030  bi có ruột là một ống mực đặc, đầu ống được gắn với một viên bi nhỏ có đường kính khoảng từ zero,7 đến 1 milimet, được coi như là ngòi bút.
Permalink Send private email bút bi xóa được hà nội 
May 17th, 2019 1:34am

This topic is archived. No further replies will be accepted.

Other recent topics Other recent topics